Форми заяв

Заявка на продаж (придбання)

ЗАЯВКА № _________

від «_____» _________________20___ р.

 

Брокерська контора №

Продає Купує

Назва активів: ____________________________________________________________________

Характеристика активів: ____________________________________________________________________

Власник активів: ____________________________________________________________________

Місцезнаходження активів: ____________________________________________________________________

Одиниця виміру (шт.., м, тони (кг), і т.п.)_________________________________

Кількість (прописом): ____________________________________________________________________

Ціна за одиницю: ____________________________________________________________________

Загальна ціна (партії): ____________________________________________________________________

Форма оплати: ____________________________________________________________________

Умови постачання: ______________________________________________________ (самовивіз до складу Покупця і т. п.) Інші умови (за бажанням клієнта): ____________________________________________________________________

Строк дії заявки на біржі : ____________________________ (60днів)

П.І.Б. заявника (брокера): ____________________________________________________________________

Телефон (факс): ______________________________________________________

Поштові реквізити (покупця, продавця): ____________________________________ _______________________________

Платіжні реквізити (покупця, продавця): розрахунковий рахунок № _____________в ______________________, МФО_________________, код ЄДРПОУ___________ Примітка: При неповному наданні інформації заявка в роботу не приймається.

 

Від заявника ________________________ Від біржі ________________

М.п. м.п.

Перелік документів для учасників (покупців) біржових торгів

Перелік документів для учасників (покупців) біржових торгів, які надаються Брокеру або до реєстраційного відділу Біржі:

 

а) копія Статуту;

б) копія Свідоцтва про реєстрацію;

в) копія довідки із відділу статистики;

г) копія Свідоцтва платника ПДВ;

д) копія Наказу або протоколу про призначення керівника;

е) довіреність, видана на уповноважену особу, якщо підприємство представляє не керівник;

є) копії паспортних даних керівника та уповноваженої особи, їх ідентифікаційні коди;

ж) банківські та інші реквізити для договору;

з) для покупців - фізичних осіб - копію паспортних даних та копію довідки про ідентифікаційний код;

и) заява про участь в торгах.

Всі копії повинні бути завірені мокрою печаткою підприємства.

 

Перелік документів, які надаються Продавцями майна Брокеру або до реєстраційного відділу Біржі:

І. Документи про майно:

1. Документи на продаж державного та комунального майна:

а) дозвіл на продаж майна відповідного Міністерства, органу приватизації (для державного майна), рішення Сесії відповідної ради (для комунального майна);

б) лист на ім'я керівника Біржі з пропозицією проведення передпродажних заходів з метою пошуку покупців майна та реалізації його на біржових торгах, в якому вказується назва майна, його характеристики, місцезнаходження та стартова Ціна;

в) для нерухомості: свідоцтво про право власності, виписка з реєстру БТІ, акти на земельні ділянки, довідка характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) для транспортних засобів: копію свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку.

2. Документи на продаж майна, що знаходиться у податковій заставі:

а) акт опису активів, завірений печаткою податкового органу;

б) заявка податкової на проведення аукціону з продажу майна;

в) для нерухомості: при наявності - свідоцтво про право власності, виписка з реєстру БТІ, акти на земельні ділянки, довідка - характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) для транспортних засобів: копію свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку;

е) рішення суду.

3. Документи на продаж майна підприємств - банкрутів або тих, що знаходяться в стадії санації:

а) постанова/ухвала господарського суду;

б) підтвердження повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора, керуючого санацією);

в) для нерухомості: свідоцтво про право власності, виписка з реєстру БТІ, акти на землю, довідка - характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) для транспортних засобів: копію свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку;

е) рішення конкурсної комісії або рішення комітету кредиторів про вибір організатора аукціону.

II. Документи про підприємство - продавця:

а) копія Статуту;

б) копія Свідоцтва про реєстрацію;

в) копія довідки із відділу статистики;

г) копія Свідоцтва платника ПДВ;

д) копія Наказу або протоколу про призначення керівника;

е) довіреність, видана на уповноважену особу, якщо підприємство представляє не керівник;

є) копії паспортних даних керівника та уповноваженої особи, їх ідентифікаційні коди;

ж) банківські та інші реквізити для договору.

Всі копії повинні бути завірені мокрою печаткою підприємства.

Заява про участь у земельних торгах для фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства)

 

 

 

Реєстраційний № ___________

 

"___" ____________ 20__ року

   (дата реєстрації заяви)

Виконавець земельних торгів _________________

____________________________________________

(повне найменування юридичної особи)

 

ЗАЯВА

про участь у земельних торгах для фізичних осіб (громадян України, іноземців та осіб без громадянства)

 

 

Претендент на участь у земельних торгах __________________________________________

                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

 

Громадянство (підданство іншої держави): ___________________________________________

 

Паспортні дані:

______________________, серія _____, № _____________, виданий "___" ________ ____ року

             (назва документа)

________________________________________________________________________________

(найменування органу, яким видано документ)

 

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків/реєстраційний номер облікової картки платника податків *: _______________________________________________________.

 

Місце проживання: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири)

 

Представник претендента на участь у земельних торгах (за наявності) ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

 

Паспортні дані:

_____________________, серія ____, № ________, виданий "___" ____________ _______ року

          (назва документа)

_______________________________________________________________________________

(найменування органу, яким видано документ)

 

Телефон уповноваженого представника: ____________________________________________

 

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів/реєстраційний номер облікової картки платника податків:*

_______________________________________________________________________________,

 

який діє на підставі ______________________ від "___" ______________ року № __________

                                              (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)

 

 

 

__________

*Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).


 
Ознайомившись з текстом оголошення про продаж земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)) (необхідне підкреслити)

 

площею ________ га, розташованої _________________________________________________

________________________________________________________________________________

(кадастровий номер ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿ:ÿÿ:ÿÿÿ:ÿÿÿÿ), за цільовим призначенням _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

 

з пріоритетними та допустимими видами використання (для містобудівних потреб) _______________________________________________________________________________,

 

розміщеного ____________________________________________________________________

(найменування джерела)

 

______________________________________________________________________________________________,

я, _______________________________________________________________________, бажаю

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

 

взяти участь у земельних торгах та зобов’язуюсь у разі визнання переможцем земельних торгів після підписання протоколу торгів укласти договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки (необхідне підкреслити). 

 

Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних внесків.

 

З порядком проведення земельних торгів та зі справою щодо лота, виставленого на земельні торги, ознайомлений.

 

Даю згоду на обробку даних про себе, зазначених у цій заяві.

 

Додаткові відомості (за бажанням):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

До заяви додаються копії документів, передбачених частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України:

 

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

 

___________________________________

(підпис претендента на участь у земельних торгах

або його представника)

 

"___" ____________ 20__ року

     (дата заповнення заяви)

 

 

Заява про участь у земельних торгах для юридичних осіб – резидентів

 

 

 

Реєстраційний № __________

 

"___" ____________ 20__ року

            (дата реєстрації заяви)

Виконавець земельних торгів ________________

____________________________________________

(повне найменування юридичної особи)

 

ЗАЯВА

про участь у земельних торгах для юридичних осіб – резидентів

 

Претендент на участь у земельних торгах _________________________________________

                                                                                                                (найменування юридичної особи)

 

_______________________________________________________________________________

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: ____________________________________________

 

Місцезнаходження: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири)

 

Банківські реквізити: рахунок № ____________   _____________________________________,

                                                                                                                 (найменування банківської установи)

МФО __________________

 

Керівник _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

Представник претендента на участь у земельних торгах _____________________________

                                                                                                                             (прізвище, ім’я та по батькові)

 

________________________________________________________________________________

 

Паспортні дані:

______________________, серія ___, № ___________, виданий "___" __________ ______ року

                (назва документа)

 

________________________________________________________________________________

(найменування органу, яким видано документ)

 

Ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків/реєстраційний номер облікової картки платника податків* ________________________________________________________

 

Телефони уповноваженого представника: __________________________________,

 

який діє на підставі ____________________ від "___" __________________ року № ________                                                     

                                 (назва, дата та номер документа на вчинення дій під час земельних торгів)

 

 

 

_____________________________

*Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Ознайомившись з текстом оголошення про продаж земельної ділянки (права оренди на земельну ділянку, права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)) (необхідне підкреслити)

 

площею ________ га, розташованої _________________________________________________

________________________________________________________________________________

(кадастровий номер ÿðÿÿÿÿÿÿÿÿ:ÿÿ:ÿÿÿ:ÿÿÿÿ), за цільовим призначенням _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

 

з пріоритетними та допустимими видами використання (для містобудівних потреб) _______________________________________________________________________________,

 

розміщеного ____________________________________________________________________

(найменування джерела)

 

______________________________________________________________________________________________,

я, _______________________________________________________________________, бажаю

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи)

 

взяти участь у земельних торгах та зобов’язуюсь у разі визнання переможцем земельних торгів, після підписання протоколу торгів, укласти договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки (необхідне підкреслити)

 

Згоден з умовами повернення реєстраційних та гарантійних внесків.

 

З порядком проведення земельних торгів та зі справою щодо лота, виставленого на земельні торги, ознайомлений.

 

Додаткові відомості (за бажанням):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

До заяви додаються копії документів, передбачених частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України:

 

1. _____________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________

       (підпис претендента на участь у земельних

                  торгах або його представника)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20__ року

     (дата заповнення заяви)